1392/10/3 سه‌شنبه

ساختار سازمانی  مصوب معاونت محیط زیست دریایی و تالابها


1-1-دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی
1-1-1-گروه آلودگی های خاص
2-1-1-گروه آلودگیهای نفتی
3-1-1-گروه آلودگی های فلزات سنگین

2-1-  دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل دریایی
1-2-1-گروه اکولوژی دریا
2-2-1-گروه بیولوژی دریا
3-2-1-گروه مدیریت مناطق ساحلی - دریایی

3-1- دفترحفاظت و احیاءتالاب ها
1-3-1-گروه منابع آب ، پایش و آینده پژوهی تالابها
2-3-1-گروه برنامه ریزی و مدیریت زیست بومی تالابها
3-3-1-گروه  اکولوژی تالابها