1399/9/29 شنبه

مجموعه اهداف، وظایف و پست های سازمانی
سازمان حفاظت محیط زیست

(حوزه مرکزی- معاونت محیط زیست دریایی و تالابها)

در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
مورد تایید:
سازمان اداری و استخدامی کشور
دی ماه 1398

* اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.
 

شرح وظایف مصوب معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها


دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی:

1. مطالعه، بررسی، نظارت، پایش و کنترل آلودگیهای نفتی، فلزات سنگین و آلودگیهای خاص و منابع آلودهساز با منشا زیستی و دریایی در آب، رسوبات و آبزیان خلیجفارس، دریای عمان و دریای خزر و بررسی و ارائه راهکارهای مقابله با ورود خارج از استاندارد آلودگیهای مذکور؛
2. تهیه، تدوین و بروز رسانی ضوابط، دستورالعملها و استانداردهای مربوط به کنترل و مقابله با آلودگیهای مربوط به محیط زیستهای دریایی و سواحل و برآورد خسارات ناشی از آلودگیها؛
3. ارزیابی وضعیت محیط زیست دریایی براساس نتایج پایشهای دائمی آلایندهها، مخاطرات و تهدیدهای احتمالی، اجرای طرح های توسعه، فاضلابهای شهری و ... ؛
4. تهیه و تدوین بانکهای اطلاعاتی تخصصی و همکاری با سایر نهادهای ذیربط و دفاتر سازمان؛
5. برنامهریزی، نظارت و همکاری در اجرای مانورهای ملی و استانی و گشت های ملی و منطقهای در خصوص شناسایی، پیشگیری، پایش و مقابله با منابع آلاینده، با همکاری سایر نهادهای ذیربط؛
6. نظارت بر حسن اجرای برنامه جامع پایش منابع آلایندههای نفتی، خاص و فلزات سنگین، کنترل کمی و کیفی انواع آلایندهها، نحوه ساماندهی فعالیتهای مربوط به اسقاط کشتیها در نواحلی ساحلی شمال و جنوب کشور؛
7. همکاری با سایر مراکز علمی - تحقیقاتی، نهادهای ذیربط و دفاتر ستادی و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان در زمینه شناخت، حفاظت، مدیریت و احیای مناطق ساحلی-دریایی؛
8. پیگیری و اجرای تعهدات ملی و بین المللی مرتبط نظیر کنوانسیون کویت (سازمان راپمی)، تهران (CEP) ، لندن (LP) و سایر کنوانسیونها و پروتکلهای مرتبط، تدوین ضوابط، دستورالعمل ها و آییننامههای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن.

دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل دریایی

1. مطالعه، بررسی و نظارت بر مدیریت زیست محیطی زیست بومها و سواحل دریایی کشور؛ 
2. اقدامات لازم جهت پایش و حفاظت از زیستگاههای دریایی (بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیک) بررسی وضعیت آبزیان (پراکنش، تولید مثل، تغییرات جمعیتی، ذخایر و زیست توده، مهاجرت و ...)، وضعیت گونههای مهم آبزی و گونههای در معرض خطر انقراض؛
3. تهیه، تدوین و بروز رسانی ضوابط، دستورالعملها و استانداردهای اکولوژیک و بیولوژیک محیط زیست دریایی و مناطق حساس ساحلی (صخرههای مرجانی، جنگلهای حرا، جزایر ، و ....) ، مدیریت زیست بومی مناطق ساحلی- دریایی و بهرهبرداری پایدار از آنها؛
4.  ارزیابی وضعیت محیط زیست دریایی و سواحل براساس نتایج پایشهای دائمی بیولوژیکی و فیزیکی و شیمیایی، مخاطرات و تهدیدهای احتمالی گونههای بیگانه و مهاجم، بررسی وضعیت منابع و ذخایر شیلاتی، پیامدهای سوء بهرهبرداری از منابع بیوفیزیکی دریا و اجرای طرحهای توسعه، تعیین کاربریهای مجاز و غیرمجاز؛
5. تهیه و تدوین بانکهای اطلاعاتی تخصصی، نقشهها و آمار مربوط به وضعیت اکولوژیکی و بیولوژیکی دریاها و سواحل؛
6. بررسی و اجرای طرح جامع مدیریت زیست بومی مناطق ساحلی – دریایی؛
7. بررسی تنوع زیستی در مناطق ساحلی و دریایی با اهمیت اکولوژیک و تنوع زیستی بالا و حفاظت از آنها، تعیین تغییرات و عوامل مخرب و ارزشگذاری منابع زیستی دریایی با استفاده از فناوریهای نوین؛
8. همکاری با سایر مراکز علمی- تحقیقاتی، نهادهای ذیربط و دفاتر ستادی و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان در زمینه شناخت، حفاظت، مدیریت و احیای مناطق دریایی و سواحل دریایی خزر، خلیج فارس و دریای عمان؛
9. پیگیری و اجرای تعهدات ملی و بین المللی مرتبط با مدیریت و حفاظت از مناطق ساحلی- دریایی نظیر کنوانسیون کویت (سازمان راپمی)، تهران (CEP) ، لندن (LP) و سایر کنوانسیونها و پروتکلهای مرتبط، تدوین ضوابط، دستورالعملها و آییننامههای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن؛

دفتر حفاظت و احیای تالابها

1. تهیه و تدوین نقشه راه، راهبردها و برنامههای ملی حفاظت و احیاء تالابهای کشور و اخذ تایید ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور ابلاغ آن به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان؛
2. تهیه، تدوین و بروز رسانی ضوابط و دستورالعملها و استانداردهای مربوط به تعیین حریم بومشناختی، ناحیهبندی تالابها، رودخانهها و شناسایی مسایل و تهدیدات تالابهای کشور؛
3. تهیه و تدوین الزامات زیست محیطی در خصوص صدور مجوزهای لازم برای صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری در تالابها و حریم آنها؛
4. مطالعه و برآورد نیازهای آبی زیست محیطی تالابها و رودخانههای کشور و پیگیری مستمر برای تامین و اختصاص حقآبه تعیین شده؛ 
5. تهیه و تدوین و ابلاغ فهرست گونههای ممنوعه جانوری و گیاهی غیر بومی مضر به منظور جلوگیری و ممنوعیت از ورود آنها به تالابهای کشور؛
6. انجام مطالعات هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی تالابها، شناخت فیزیکی و شیمیایی آب تالابها و اثرات متقابل آب دریا و تالابهای ساحلی؛
7.انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژههای توسعهای و عمرانی در تالابها و حوضههای آبخیز تالابهای کشور به منظور تعیین کاربریهای مجاز و غیر مجاز در بستر و حریم تالابها و ضوابط استقرار کاربریهای مجاز؛
8. مطالعه و بررسی صدور پروانههای چرای دام در تالاب ها و حریمهای بوم شناختی و ممیزی و تجدید ممیزی پروانههای جدید
9. تهیه دستورالعملهای لازم برای تعیین نوسانات تراز آب تالابها. سامانههای اندازهگیری حجم، کیفیت و زمانبندی آب ورودی تالابها؛
10.ارزشگذاری منابع زیستی تالابها، شناسایی فون و فلور تالابهای کشور و تهیه فهرست و نقشه پراکنش آنها؛
11. طبقهبندی تالابهای کشور از نظر موقعیت جغرافیایی، اقلیم، وسعت، چالشهای زیست محیطی، تنوع زیستی و ... ؛
12. بررسی پویایی جمعیت گونههای قابل بهرهبرداری و میزان برداشت مجاز از جمعیت گونههای مختلف تالابها؛
13. ایجاد پایگاه ملی دادههای تالابی و سامانه پایش آنلاین تالابها و سنجش از دور؛
14. نظارت و انجام اقدام لازم برای اجرایی کردن تعهدات کشور به کنوانسیون رامسر، نظارت بر فعالیت مرکز منطقه ای کنوانسیون در غرب و مرکز آسیا، راهبری دبیرخانه کمیته ملی کنوانسیون رامسر و معرفی رامسر سایتهای جدید.