1395/8/26 چهارشنبه

معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها

نام و نام خانوادگی                     سمت                   شماره تماس 
مجتبی ذوالجودی سرپرست محیط زیست دریایی و تالابها 02188233202
آرش نکوییان  مشاور محیط زیست دریایی و تالابها  02142781545  
 فرناز شعاعی مشاور محیط زیست دریایی و تالابها  02142781477
شهریار صادقی  مشاور محیط زیست دریایی و تالابها  02142781561
 مرتضی فرید مشاور محیط زیست دریایی و تالابها  02142781433


دفتر حفاظت و احیاء تالاب ها

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
آرزو اشرفی زاده مدیر کل دفتر حفاظت و احیاء تالاب ها   02142781046  
ریحانه پرهیزگار رئیس گروه اکولوژی تالابها   02142781350     
 ژاله امینی  رئیس گروه برنامه ریزی و مدیریت تالاب ها     02142781094        
 صدیقه مدرس طباطبائی رئیس گروه منابع آب، پایشو آینده پژوهی تالابها     02142781311     

دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل دریایی

 
نام و نام خانوادگی                     سمت                   شماره تماس 
محمد طالبی متین سرپرست دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل دریایی 02188233147
 مهدی بلوکی رئیس گروه اکولوژی دریا 02142781574
علی صابر رئیس گروه مدیریت سواحل  02142781569
مهتاب شجاعی رئیس گروه بیولوژی دریا 02142781477

     
 دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی

نام و نام خانوادگی                     سمت                   شماره تماس 
 امید صدیقی مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی 02142781487
سعید محمودی رئيس گروه آلودگی های نفتی 02142781632
غلامعباس رضایی رئيس گروه آلودگی های خاص 02142781614
ملیحه سنجرانی رئيس گروه آلودگی های فلزات سنگین 02142781558