1395/8/26 چهارشنبه

معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها

نام و نام خانوادگی                     سمت                   شماره تماس 
آقای دکتر احمدرضا لاهیجان زاده  معاون محیط زیست دریایی و تالابها 02188233202
آقای دکتر آرش نکوییان  مشاور محیط زیست دریایی و تالابها  02142781545  
خانم فرناز شعاعی مشاور محیط زیست دریایی و تالابها  02142781477
آقای شهریار صادقی  مشاور محیط زیست دریایی و تالابها  02142781561
 آقای مرتضی فرید مشاور محیط زیست دریایی و تالابها  02142781433


دفتر حفاظت و احیاء تالاب ها

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
آقای دکتر مسعود باقرزاده کریمی مدیر کل حفاظت و احیاء تالاب ها   02142781046  
 خانم دکتر زهرا علویان رئیس گروه اکولوژی تالابها   02142781317     
خانم ژاله امینی  رئیس گروه برنامه ریزی و مدیریت تالاب ها     02142781094        
خانم صدیقه مدرس طباطبائی رئیس گروه منابع آب، پایشو آینده پژوهی تالابها     02142781311     

دفتر حفاظت از زیست بوم های دریایی و سواحل دریایی

 
نام و نام خانوادگی                     سمت                   شماره تماس 
 آقای دکتر داود میرشکار مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم های دریایی و سواحل دریایی 02188233147
 آقای دکتر مهدی بلوکی رئیس گروه اکولوژی دریا 02142781574
آقای علی صابر رئیس گروه مدیریت سواحل  02142781569
خانم مهتاب شجاعی رئیس گروه بیولوژی دریا 02142781477

     
 دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی

نام و نام خانوادگی                     سمت                   شماره تماس 
 آقای دکتر ضیاالدین الماسی مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی 02142781487
آقای سعید محمودی رئيس گروه آلودگی های نفتی 02142781632
آقای غلامعباس رضایی رئيس گروه آلودگی های خاص 02142781614
خانم دکتر ملیحه سنجرانی رئيس گروه آلودگی های فلزات سنگین 02142781563