پروژه های مطالعاتی

تدوین دستورالعمل انجام مطالعات محیط زیستی آب شیرین کن های ساحلی
برنامه مدیریت جامع آبسنگ های مرجانی جزایر تنب، ابوموسی و سیری از طریق شناسایی گونه ای، بررسی وضعیت سلامت و تهیه نقشه پراکنش آنها- جلد 1
برنامه مدیریت جامع آبسنگ های مرجانی جزایر تنب، ابوموسی و سیری از طریق شناسایی گونه ای، بررسی وضعیت سلامت و تهیه نقشه پراکنش آنها- جلد 2
برنامه مدیریت جامع تالاب -هامون
برنامه مدیریت جامع تالاب- نئور
برنامه مدیریت جامع تالاب- نوروزلو
برنامه مدیریت جامع تالاب کانی برازان
برنامه مدیریت جامع تالاب- سولدوز
برنامه مدیریت جامع تالاب -زریوار
برنامه مدیریت جامع -تالاب حرای میناب
برنامه مدیریت جامع-تالاب قره قشلاق
برنامه مدیریت جامع تالابهای- آلاگل، آلماگل آجی گل
برنامه مدیریت جامع تالاب-گاوخونی
برنامه مدیریت جامع تالاب-بختگان، طشک
برنامه مدیریت جامع تالاب -میقان
برنامه مدیریت جامع -تالاب قوری گل
برنامه مدیریت جامع تالاب- شادگان
برنامه مدیریت جامع -تالاب چغاخور
برنامه مدیریت جامع- تالاب پریشان
برنامه مدیریت جامع- تالاب ارومیه
1 2 3 4