پروژه های مطالعاتی

برنامه مدیریت جامع آبسنگ های مرجانی جزایر تنب، ابوموسی و سیری از طریق شناسایی گونه ای، بررسی وضعیت سلامت و تهیه نقشه پراکنش آنها- جلد 2 برنامه مدیریت جامع آبسنگ های مرجانی جزایر تنب، ابوموسی و سیری از طریق شناسایی
گونه ای، بررسی وضعیت سلامت و تهیه نقشه پراکنش آنها- جلد 2
بيشتر