پروژه های مطالعاتی

مطالعه اثرات و خسارات زيست‌محيطي احداث جزاير مصنوعي و خشك كردن دريا در خليج فارس مطالعه اثرات و خسارات زيست‌محيطي احداث جزاير مصنوعي و خشك كردن دريا در خليج فارس 
بيشتر